Informacja o szkoleniach BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy

Ogólna informacja o szkoleniach BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy

Pracownik przechodzi szkolenie:

 1. wstępne
 • przed rozpoczęciem pracy do 30 dni przed zatrudnieniem
 • szkolenia wykonywane w naszej siedzibie Gdańsk ul. Raciborskiego 20 – 50,00 zł brutto/os. płatność gotówką lub FV proforma – przelewowa przed szkoleniem lub w ramach umowy ryczałtowej służb BHP.
 • https://kvadro.pl/terminy-szkolen/szkolenie-wstepne-bhp/
 • są wykonywane codziennie w dni robocze od poniedziałku do Piątku o godz. 10:00
  • istnieje możliwość szkoleń u klienta koszt zróżnicowany ze względu na dojazd i ilość osób
  • Przy szkoleniu jednej osoby u Państwa w siedzibie w Gdańsku – 75,00 zł brutto/os. – 80,00* zł brutto/os. * – strefy płatnego parkowania
  • Wstępna rezerwacja wtorek 9 ………… 2018 r. godz. 12:00 ul. ………………….
  • Szkolenia w języku innym niż polski – wycena indywidualna – niezbędny tłumacz (za wyjątkiem j. angielskiego) min. – 75,00 zł brutto/os. – indywidualna godz. szkolenia
 1. okresowe
 • przed upływem roku czasu pracy od daty zatrudnienia
  • wyjątek 6 miesięcy od daty zatrudnienia w przypadku osoby na stanowisku kierowniczym
 • szkolenie okresowo powtarzane – czasookresy różne ze względu na stanowisko
  • Robotnicze – 3 lata
  • Inżynieryjno – techniczne – 5 lat
  • Kierownicze – 5 lat
  • Administracja* i Inne – 5 lat*
 • szkolenia wykonywane w uzgodnionych terminach – u nas minimum raz w miesiącu – informacja o terminach na stronie www:
 • ceny brutto/os. różne w zależności czy w ramach umowy czy jednostkowe – a jeśli jednostkowe to lokalizacja szkolenia, ilość osób, kursów, ilość i rodzaj osób w poszczególnych grupach zawodowych

Aktualizacja terminów

https://kvadro.pl/terminy-szkolen/

W przypadku zainteresowania proszę o potwierdzenie obecności z podaniem danych kursantów.

 

Są to szkolenie wymagane i obligatoryjne bezwzględnie dla wszystkich.

Oprócz tych szkoleń obowiązkowych dla wszystkich są obowiązkowe ale tylko dla osób wyznaczonych:

Szkolenie tylko dla osób wyznaczonych w zakładzie pracy do:

 1. udzielania pierwszej pomocy
 2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Ale to nie znaczy że muszą wszyscy pracownicy a tylko osoby wyznaczone ale należy pamiętać o :

Chrzanowski Adam

wyjaśnienia

PiZS.2010.10.43

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Teza nr 1

122358/1

Z art. 2091 § 2 k.p. wynika, że pracownicy ci [o których mowa w art. 2091 § 1 k.p.] powinni być wyznaczeni z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i geograficznej pracodawcy. Na przykład pracodawca zatrudniający pracowników w systemie zmianowym powinien wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na każdej zmianie. Natomiast pracodawca prowadzący działalność w kilku miejscach powinien wyznaczyć tych pracowników w każdym miejscu, gdzie jest wykonywana praca.

Kurs pierwszej pomocy – 100 zł brutto/os.

 Kurs szkolenia z zakresu Ppoż. dla pracowników – 75 zł brutto/os.

 

ceny brutto/os. różne w zależności czy w ramach umowy czy jednostkowe – a jeśli jednostkowe to lokalizacja szkolenia, ilość osób, kursów, ilość i rodzaj osób do przeszkolenia

 

Możliwe również szkolenia grupowe u Państwa – wycena indywidualna.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy i Ppoż. – zaświadczenia wydawane na okres 3 lat

Aktualizacja terminów

https://kvadro.pl/terminy-szkolen/

W przypadku zainteresowania proszę o potwierdzenie obecności z podaniem danych kursantów.

Dz.U.98.21.94 j.t. z późn. zm.

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.1)

Art. 2071.  § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1)  zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2)  działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

3)  pracownikach wyznaczonych do:

a)  udzielania pierwszej pomocy,

b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1)  imię i nazwisko,

2)  miejsce wykonywania pracy,

3)  numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1)   zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2)   wyznaczyć pracowników do:

a)  udzielania pierwszej pomocy,

b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3)   zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

 

W ramach szkolenia okresowego u nas:

 • Szkolenie multimedialne;
 • Materiały szkoleniowe dla każdego kursanta (broszura 16 str. z najważniejszymi informacjami z kursu o BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy);
 • Tematy szkoleniowe wykładowe:
  • Pierwsza Pomoc – wykładowca RATOWNIK Kwalifikowany, RATOWNIK Medyczny
 • teoria;
 • ćwiczenie na fantomie;
  • Ppoż. – wykładowca inż. Ppoż., INSPEKTOR/Specjalista Ochrony Ppoż.,
  • teoria;
  • pokazy gaśnicze projekcje multimedialne;
  • BHP – wykładowca Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. BHP
  • Zagadnienia ogólne programowe;
  • Zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności;
  • Monitory ekranowe;
  • Zagrożenia i Wypadki;
 • Profesjonalnych wykładowców tematycznych:
 • Pierwsza Pomoc – Instruktorzy Pierwszej Pomocy;
 • Ppoż. – Inspektor /Specjalista Ochrony Ppoż., Inż. Ppoż.;
 • BHP – Specjaliści spoza zakładu pracy; Specjaliści Prawa Pracy;
 • INNE :
  • Pełne uprawnienia pedagogiczne;
  • Prawo Pracy;

 

Powyższa informacja cenowa spełnia rolę jedynie informacyjną – pełna oferta jest każdorazowo uzgadniana z klientem ze względu na różnice programowe, wynikające z wymogu dostosowania do poszczególnych stanowisk pracy. KVADRO Sp.J. nie gwarantuje szkoleń według ww. cen jeśli w czasie uzgadniania programów dla poszczególnych stanowisk grup zawodowych, wykaże się potrzebę rozbudowania programu szkoleniowego o elementy niezbędne specyficzne dla danego stanowiska i zakładu pracy (np. zwiększenie liczby godz. wykładowych) lub założenia oferty szkoleniowej uległyby modyfikacjom – np. większa ilość grup szkoleniowych.