Podstawy prawne naszej oferty
Audyty zakładów pracy

Oferujemy audyty zakładu pracy dotyczące sprawdzenia zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bhp, kontrole zgodności prowadzenia akt osobowych z przepisami prawa. Pracodawca po przeprowadzeniu audytu otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi. Kontrole przeprowadzane są przez doświadczonych byłych Praktykantów i Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Okresowe kontrole w zakresie sprawdzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy pozwalają na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, spełnienie wymagań stawianych przez przepisy prawa, także w zakresie prowadzenia akt osobowych.

Zgodnie z § 40.1. rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

  1. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Wyposażenie