Podstawy prawne naszej oferty
Wyposażenie Ochrona Przeciwpożarowa

Oferujemy kompleksowe wyposażenie firm z zakresu Ochrony Ppoż. obejmujące m. in. instrukcje Ppoż., oznakowanie Ppoż. zakładu pracy, podręczny sprzęt gaśniczy. W zależności od Państwa potrzeb możemy dowieźć wyposażenie i oznakować zakład pracy w sposób zgodny z przepisami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 4. 2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

3)   umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz
z wykazem telefonów alarmowych;

4)   oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

 1. a)  drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia,
  w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej
  2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 2. b)  miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 3. c)  miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 4. d)  miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 5. e)  pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 6. f)  drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki
  do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 7. g)  dźwigi dla straży pożarnej,
 8. h)  przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
 9. i)  drzwi przeciwpożarowe,
 10. j)  drogi pożarowe,
 11. k)  miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

§ 13.1. Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych oznacza się zgodnie z Polskimi Normami.

Wyposażenie