Instrukcje BHP

Firma Kvadro Sp. J. pomaga w sporządzeniu instrukcji BHP oraz doposaża zakłady pracy w niezbędne instrukcje stanowiskowe BHP.

Instrukcje stanowiskowe bhp powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy:

  • wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje bhp dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Więcej szczegółów

Oferujemy usługę wyposażenia zakładu w instrukcje BHP, sprzęt Ppoż., apteczki Pierwszej Pomocy, oznakowanie budowy w tablice ostrzegawcze, itp.

Wyposażenie