Regulamin

  1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:

Definicje:

„Klient” – osoba fizyczna bądź osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do zawierania umów z Kvadro Sp.J. korzystająca ze Strony Internetowej na warunkach określonych w Regulaminie;

„Konsument” – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Strony Internetowej na warunkach określonych w Regulaminie;

„Konto” – zarejestrowany w systemie informatycznym Kvadro Sp.J. zespół danych dotyczących określonego Klienta, opatrzony specyficznym numerem nadanym przez Kvadro Sp.J., obejmujący dane Klienta na podstawie Umowy o Świadczenie Usług; posiadanie Konta umożliwia korzystanie z Internetowych Systemów Obsługi;

„Kvadro Sp.J.” – Kvadro Marta i Paweł Kwiatkowscy Spółka Jawna, z siedzibą w Gdańsku, 80-215 Gdańsk, ul. Prof. Raciborskiego 20, REGON 193026768,    KRS 0000201797,  NIP 9570880422, BZWBK S.A. 12 Oddział w Gdańsku, 55 1090 1098 0000 0001 0231 0402, Swift banku – WBK PPL PP; adres do obsługi pytań, zamówień, reklamacji: kvadro@kvadro.pl;

„Strona Internetowa” – strona internetowa dostępna pod adresem www.kvadro.pl, prowadzona przez Kvadro Sp.J., posiadająca funkcjonalności wykorzystywane w procesie zmierzającym do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz umożliwiająca dokonanie Umowy Sprzedaży oraz dokonanie Zdalnego Przedłużenia Umowy o Świadczenie Usług oraz umożliwiająca pozyskiwanie informacji w zakresie produktów Kvadro Sp.J.;

„Towar” – urządzenie, sprzęt, akcesoria, wyposażenie, oznakowanie inne rzeczy z zakresu BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy;

„Usługi” – usługi służb BHP; lub inne usługi z zakresu BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy świadczone przez Kvadro Sp.J.

  1. Składanie Zamówienia towaru lub dokonywanie zamówienia umowy o Świadczenie Usług.

Na podstawie udostępnianych na Stronie Internetowej Informacji następujące osoby mogą składać Zamówienie dotyczące Towaru, dotyczące Umowy o Świadczenie Usług lub Zamówienie Opcji Umowy o Świadczenie Usług+Towar:

Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej mogą składać jedynie osoby pełnoletnie, zdolne do czynności prawnych w imieniu firmy (na podstawie wpisu w elektronicznym rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych dokumentów identyfikujących przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną) lub przedsiębiorcy na podstawie wpisu w elektronicznym rejestrze KRS oraz innych dokumentów identyfikujących przedsiębiorcę i osobę umocowaną do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy.

Na podstawie przekazanych danych kontaktowych przedstawiciel Kvadro Sp.J. kontaktuje się w celu omówienia szczegółów Zamówienia towaru, umowy o Świadczenie Usług lub Zamówienie Opcji Umowy o Świadczenie Usług+Towar.

Przez złożenie Zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

  • akceptacja niniejszego Regulaminu;
  • złożenie zamówienia przez formularz kontaktowy – podanie zgodnych z prawdą danych wymaganych w formularzu Zamówienia.
  1. Postępowanie reklamacyjne

W zakresie objętym umowami o świadczenie usług zawartymi z Kvadro Sp.J., w szczególności w zakresie usług BHP, Ppoż., Pierwszej Pomocy, klienci mają prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w obowiązującym go, wydanym przez Kvadro Sp.J. regulaminie.

W szczególności dotyczącym składania i realizacji Zamówień, Klient może zgłaszać pytania, uwagi i reklamacje:

a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 3458074, przy czym opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient, łącząc się z tym numerem, w celu możliwości ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi wymagane jest złożenie pytania, uwagi i reklamacji w formie pisemnej, poprzez email bądź listownie na adres wskazany w pkt. d;

b) telefonicznie pod numerem telefonu +48 604091549, przy czym opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient, łącząc się z tym numerem;

c) pocztą elektroniczną na adres: kvadro@kvadro.pl;

d) pisemnie na adres: Kvadro Sp.J., ul. Raciborskiego 20, 80-215 Gdańsk.

Reklamacje, o których mowa powyżej, mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od daty złożenia Zamówienia i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich wniesienia (decyduje data doręczenia reklamacji do Kvadro Sp.J.).

Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest:

a) w nawiązaniu do rozmowy tel. złożenie pytania, uwagi i reklamacje w formie pisemnej, poprzez email bądź listownie na adres wskazanym w pkt. d powyżej;

b) wskazanie jednego adresu email – do udzielania odpowiedzi przez Kvadro Sp.J.

Odpowiedź na reklamacje Kvadro Sp.J. prześle na wskazany przez Klienta adres email do korespondencji.

  1. Ochrona danych

Administratorem zbioru danych osobowych Klientów, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Kvadro Sp.J.

Administrator Kvadro Sp.J. samodzielnie lub poprzez podmioty przez niego upoważnione przetwarza dane osobowe związane ze świadczonymi Usługami. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia Umowy, w celach związanych ze sprzedażą Towarów i świadczeniem Usług lub w celach związanych z zabezpieczeniem wykonania Umowy, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, jak również, w przypadku, gdy przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w celu marketingu własnych produktów i usług.

W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym osobom, organom lub sądom.

Każdemu Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna być kierowana do Kvadro Sp.J. na adres e-mail: kvadro@kvadro.pl

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które zostały dokonane
z wykorzystaniem podanych przez niego danych, niezbędnych do jego uwierzytelnienia na Stronie Internetowej.

Przekazanie danych przez Klienta Kvadro Sp.J. jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie uniemożliwia skorzystanie z niektórych Usług dostępnych na Stronie Internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadania bez uzasadnienia na niektóre zapytania, jeśli jednostronnie tak uzna.

Kvadro Sp.J. zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, uwagi i reklamacje,  zapytania ofertowe, w przypadku braku podpisanej wiążącej umowy, i innych przyczyn bez uzasadnienia.

Kvadro Sp.J. jest zobowiązany, aby chronić dostęp do danych Klienta w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. Kvadro Sp.J. jednakże nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetowych Systemów Obsługi w związku z faktem, że korzystanie z Internetu uniemożliwia udzielenie takiej gwarancji.

W związku z niebezpieczeństwami występującymi w Internecie (np. wirusy, hackerstwo) Kvadro Sp.J. rekomenduje, aby Klient utrzymywał na swoim komputerze odpowiednie, legalne oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych.

Zakazane jest umieszczanie przez Klientów w Internetowych Systemach Obsługi treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie operacje dokonane przez Klienta w Internetowych Systemach Obsługi obciążają jego Konto Użytkownika.

  1. Informacje ogólne dotyczące Strony Internetowej

Kvadro Sp.J. zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Strony Internetowej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, zrealizowanie Zamówienia i/lub dostęp do Internetowych Serwisów Obsługi Klienta Kvadro Sp.J. zostaną zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

Strona Internetowa wymaga przeglądarek: IE 7.0+, Firefox 15.0+, Chrome 22.0+ lub Opera 8.0+ oraz wtyczki plug-in flash v10.0+.

W przypadku zablokowanego wyświetlania pop-upów niektóre podstrony mogą się nie wyświetlać.

W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Strona Internetowa wymaga włączonej obsługi Java Scripts.

System informatyczny obsługujący Stronę Internetową wykorzystuje pliki cookies (tzw. “ciasteczka”), które ułatwiają korzystanie z jego zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości oraz na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Klienta – system informatyczny obsługujący Stronę Internetową może je odczytać przy ponownym połączeniu się z systemem informatycznym Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości,
że wyłączenie opcji cookies może skutkować pozbawieniem go możliwości korzystania
z niektórych funkcji Strony Internetowej. Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies określa Polityka Prywatności dostępna na Stronie Internetowej.

Składanie Zamówienia oraz działalnie Strony Internetowej nie są usługami służb BHP,
z zakresu Ppoż. czy Pierwszej Pomocy w rozumieniu przepisów prawnych, a tym samym związane z nimi nieprawidłowości i przerwy w działaniu nie stanowią podstawy do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług z Kvadro Sp.J.

Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej staranności nie możemy zagwarantować, iż prezentowane opisy wraz ze zdjęciami produktów są w pełni zgodne ze specyfikacją producenta i stanem faktycznym. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez wiadomość na stronie lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

  1. Działanie regulaminu

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.kvadro.pl oraz niektórych serwisów z nią związanych obowiązuje od dnia 15.04.2015 r.

Administrator Kvadro Sp.J. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej.

Korzystanie z Usługi po zmianie Regulaminu będzie możliwe pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta nowego Regulaminu.

Administrator Kvadro Sp.J. zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług/funkcjonalności w Internetowych Systemach Obsługi.

Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 15.04.2015 r.

TOP MENU