Akty prawne

Najważniejsze akty prawne w dziedzinie BHP i Ppoż.:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. /tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm./.
 • USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej. /tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. 2020 r. poz. 961 z późn. zm./
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm. /.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973/.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. /Dz.U. z 2018 r. poz. 1139/.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy /Dz.U. z 2009 r. Nr 14 poz. 80/.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAw WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm./.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm./.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. z 1997 r. Nr 109 poz.704 z późn. zm./.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm./.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. /Dz. U. z 2016 r. poz. 817/.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. /Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030/.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. /Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931/.