Czym jest Ocena Ryzyka Zawodowego?

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być sporządzona i udokumentowana dla wszystkich stanowisk pracy w zakładzie. Określa ona zagrożenia związane z wykonywaną pracą wraz z ryzykiem, które się z nimi wiąże oraz zasady ochrony przed zagrożeniami na stanowisku pracy.