O czym poinformować pracowników wykorzystujących podczas pracy preparaty chemiczne?

Pracowników wykorzystujących podczas pracy preparaty chemiczne należy zapoznać z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych. Karta charakterystyki zawiera 16 sekcji opisanych poniżej. Pogrubione zostały najważniejsze sekcje.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

SEKCJA 16: Inne informacje

Pracownik powinien obowiązkowo poznać zagrożenia związane ze stosowaniem substancji chemicznych, środki ochrony indywidualnej, które należy używać podczas ich stosowania, postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich prawidłowe magazynowanie, a także sposoby udzielania pierwszej pomocy przy kontakcie z oczami, skórą, przy wdychaniu i spożyciu.