W jaki sposób oznakować drogi ewakuacyjne, sprzęt gaśniczy, itp.?

Należy oznakować w obiektach umiejscowienie podręcznego sprzętu gaśniczego, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, kierunków i wyjść ewakuacyjnych, wyłączników prądu, zaworów gazu, miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.