Dokumentacje powypadkowe

Tworzymy kompletną dokumentację powypadkową dla:

  • wypadków przy pracy,
  • wypadków traktowanych na równi z wypadkiem przy pracy,
  • wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,
  • wypadków osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • innych wypadków (np. studenta, ucznia, przedszkolaka, przy pracy rolniczej).

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe (1), wywołane przyczyną zewnętrzną (2) powodujące uraz lub śmierć (3), które nastąpiło w związku z pracą (4), tj.:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wszystkie cztery (1, 2, 3, 4) wyżej wymienione przesłanki muszą być spełnione, aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy!

Jeżeli w Państwa zakładzie pracy doszło do wypadku zapraszamy do kontaktu. Szybko i profesjonalnie wykonamy kompletną dokumentację powypadkową.

Więcej szczegółów