Podstawy prawne naszej oferty
Regulaminy

Firma Kvadro Sp. J. oferuje:

 • opracowywanie regulaminów pracy,
 • opracowywanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie regulaminów użytkowania i postępowania z preparatami chemicznymi,

Opracowujemy dokumentację z zakresu Prawa Pracy jak regulaminy pracy, regulaminy przydziału środków ochrony indywidualnej, rejestry wypadkowe, rejestry środowiskowe, analizy zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych, opracowanie kompleksowych ocen ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Dokonujemy audytów i kontroli zakładów pracy oraz weryfikacji istniejących regulaminów i innej dokumentacji BHP pod względem BHP.

Pomagamy w opracowaniu Regulaminów i wszelkiej dokumentacji BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy wynikającej z wymogów stawianych przez Prawo Pracy.

Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące regulaminu pracy:

 Art. 104.

§1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

 Art. 1041.

§1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

 1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 3. (uchylony),
 4. porę nocną,
 5. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 6. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 7. a) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 8. b) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 9. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 10. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

 Art. 1042.

§1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

§2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

 Art. 1043.

§1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Wyposażenie