Podstawy prawne naszej oferty
szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy administracyjno-biurowi i inni mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5-6 lat w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia okresowego w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu, np. zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia okresowego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b)metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c)kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).

 

Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
123

 

 

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za

naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi

związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

 

 

2Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników2
3Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe2
4Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
Razem:minimum 8

 *)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.