Podstawy prawne naszej oferty
Obsługa Ppoż.

Firma Kvadro Sp. J. zapewnia kompleksową obsługę zakładu pracy z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. Specjaliści i Inspektorzy Ochrony Ppoż., inżynierowie pożarnictwa, technicy pożarnictwa.

Firma Kvadro Sp. J. przeprowadzi kontrolę, przedstawi analizę stanu Ppoż., pomoże w wyborze, doposaży w niezbędny sprzęt, oznakowanie i instrukcje Ppoż., które są koniecznym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich zakładach pracy.

Opracujemy również niezbędną dokumentację (w tym Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego), przeprowadzimy próbne ewakuacje z budynków, przeprowadzimy szkolenie z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników potwierdzone stosownym certyfikatem dla każdego uczestnika.

Wyposażenie