Podstawy prawne naszej oferty
szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudniani pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu, a także osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracownicy tymczasowi.

Szkolenie wstępne BHP składa się z:

Szkolenia wstępnego ogólnego – Instruktaż ogólny BHP

 Szkolenia wstępnego na stanowisku pracy – Instruktaż stanowiskowy 

  • Szkolenie wstępne ogólne Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami
oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca,
jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Odbycie instruktażu ogólnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika i odnotowane w rejestrze szkoleń wstępnych.

Szkolenia wstępne BHP organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze godz. 10:00, Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 – 70,00 zł brutto/os. płatność gotówką. Istnieje możliwość szkoleń u klienta – koszt zróżnicowany ze względu na dojazd i ilość osób. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia wstępnego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

Przeprowadzamy także szkolenia wstępne BHP ONLINE w terminach wskazanych

Szkolenie wstępne BHP ONLINE

 

oraz wskazanych nam przez zleceniodawcę.

 

Ramowy program instruktażu ogólnego BHP

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

a)podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

b)przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c)zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Ramowy program szkolenia:

Lp.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
123
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy0,6
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy0,5
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego0,5
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem:minimum 3

*)Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a)informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

b)wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c)wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

a)rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,

b)pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,

c)próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

d)samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

e)sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

 

Ramowy program szkolenia:

Lp.Temat szkoleniainstruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1234
1Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

– elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

– przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

22
2Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.0,5
3Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora0,5
4Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora4
5Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika1
Razem:minimum 8minimum 2

*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.