Podstawy prawne naszej oferty
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia okresowego w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu, np. zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia okresowego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c)organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

 

Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
123

 

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

 

2Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy

składowaniu materiałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy4

 

 

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

– urządzenia zabezpieczające,

– środki ochrony indywidualnej

 

 

6Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)4 (w tym 2 ćwiczeń)
7Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka2
8Nowoczesne metody pracy służby bhp2
9Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy3 (w tym 2 ćwiczeń)
10Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1
11Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego2
Razem:minimum 32 (w tym 4 ćwiczeń)

 *)Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.

**)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.