Podstawy prawne naszej oferty
Szkolenie Ppoż. teoretyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Uczestnik poznaje podczas multimedialnego szkolenia metody zwalczania pożarów oraz zasady bezpiecznego prowadzenia ewakuacji.

Podczas prezentacji multimedialnej uczestnik uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu Ochrony Ppoż.

Podczas kursu omawiana jest tematyka:

  • oznakowania dróg ewakuacyjnych, sprzętu Ppoż., itd.,
  • zagrożeń pożarowych obiektów,
  • zadań i obowiązków pracowników w zakresie Ppoż.,
  • zasad prowadzenia ewakuacji,
  • posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Certyfikat ukończenia kursu dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wystawiany jest na okres 3 lat.

Istnieje także możliwość wykonania szkolenia w dowolnie wybranym przez klienta miejscu lub zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

 

Szkolenia Ppoż. organizowane są w grupowych szkoleniach organizowanych minimum dwa razy w miesiącu w naszej siedzibie Gdańsk, ul. Raciborskiego 20 – 80,00 zł brutto/os. płatność gotówką/ przelew przed szkoleniem.

Istnieje możliwość szkoleń u klienta – koszt zróżnicowany ze względu na dojazd i ilość osób. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia Ppoż. w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt email: kvadro@kvadro.pl tel. 604091549.

 

  1. Celem szkolenia Ppoż. jest doskonalenie przez uczestników wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskanie umiejętności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a w szczególności z zakresu:

a) podstawowymi przepisami Ppoż.,

b) instrukcjami Ppoż. obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c) podstawowymi wiadomościami o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach Ppoż. dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,

d) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami Ppoż. dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

e) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,

f) zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,

g) ewakuacją i ogólnymi zasadami gaszenia pożarów.

 

Program szkolenia:

Lp.Temat szkolenia Liczba  godzin *)
123
1Znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej, drogi ewakuacyjne, oznakowanie instalacji0,5
2Zagrożenia pożarowe i wybuchowe obiektu, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru0,5
3Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru0,5
4Zasady prowadzenia ewakuacji ludzi, drogi i środki ewakuacji0,5
5Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek pożaru0,5
6Posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty) oraz ogólne zasady gaszenia pożarów0,5
Razem:minimum 3

*)    W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Wyposażenie