Podstawy prawne naszej oferty
szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek przejść do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne szkolenia okresowe powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na rok.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia okresowego w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu, np. zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia okresowego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b)zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c)postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

 

Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
123
1Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą1
2Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy3
3Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
4Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka2
Razem:minimum 8

 *)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.