Podstawy prawne naszej oferty
Szkolenie Ppoż. teoretyczne i praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Uczestnik poznaje podczas multimedialnego szkolenia metody zwalczania pożarów oraz zasady bezpiecznego prowadzenia ewakuacji. Podczas części praktycznej uczestnik korzysta z podręcznego sprzętu gaśniczego i nabiera umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym w celu ugaszenia pożaru w zarodku oraz prawidłowego i bezpiecznego postępowania w razie pożaru.

Szkolenia teoretyczne wraz z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego z zakresu Ochrony Ppoż. odbywają się po uprzednim zgłoszeniu chęci wykonania danego szkolenia przez Pracodawcę na terenie jego zakładu pracy. Podczas zajęć praktycznych stosowany jest trenażer gaśnicowy EGERIA TG-8, który służy do nauki praktycznego gaszenia pożarów grupy A i B przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

Poniższe zdjęcia przedstawiają praktyczne użycie trenażera podczas przeprowadzanych do tej pory szkoleń:

Certyfikat ukończenia kursu dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wystawiany jest na okres 3 lat.

W przypadku zainteresowania szkoleniem w takiej formule prosimy o kontakt.

 

  1. Celem szkolenia Ppoż. jest doskonalenie przez uczestników wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskanie umiejętności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a w szczególności z zakresu:

a) podstawowymi przepisami Ppoż.,

b) instrukcjami Ppoż. obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c) podstawowymi wiadomościami o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach Ppoż. dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,

d) sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami Ppoż. dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

e) wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,

f) zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,

g) ewakuacją i ogólnymi zasadami gaszenia pożarów.

 

Program szkolenia:

Lp.Temat szkolenia Liczba  godzin *)
123
1Znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej, drogi ewakuacyjne, oznakowanie instalacji0,5
2Zagrożenia pożarowe i wybuchowe obiektu, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru0,5
3Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru0,5
4Zasady prowadzenia ewakuacji ludzi, drogi i środki ewakuacji0,5
5Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek pożaru0,5
6Posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty) oraz ogólne zasady gaszenia pożarów (wraz z ćwiczeniami praktycznymi)0,5
Razem:minimum 3

*)    W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Wyposażenie