Podstawy prawne naszej oferty
Audyty i kontrole

Oferujemy audyty i kontrole zakładu pracy dotyczące sprawdzenia zapewnianych przez pracodawcę warunków pracy zgodnie z przepisami bhp, kontrole zgodności prowadzenia akt osobowych z przepisami prawa. Pracodawca po przeprowadzeniu audytu otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi. Kontrole przeprowadzane są przez doświadczonych byłych Praktykantów i Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, absolwentów studiów z zakresu Prawa Pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Zgodnie z § 40.1. rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

  1. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Wyposażenie