Podstawy prawne naszej oferty
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Pierwsze szkolenie okresowe pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Osoby kierujące pracownikami po odbyciu szkolenia okresowego nabywają uprawnienie do przeprowadzania instruktażu ogólnego i stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego dla nowozatrudnianych pracowników.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia okresowego w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu, np. zakładzie pracy. W przypadku zainteresowania realizacją szkolenia okresowego w miejscu wskazanym przez Państwa prosimy o kontakt.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b)kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c)ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a)pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b)innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

 

Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
123

 

 

 

 

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

 

 

 

 

2Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
3Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy3
4Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki2
5Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy2
6Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1
7Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)1
8Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego1
Razem:minimum 16

*)W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.