Ile powinno znajdować się gaśnic w zakładzie pracy?

  1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.
  2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić
    w obiekcie:

1)   A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

2)   B – cieczy i materiałów stałych topiących się;

3)   C – gazów;

4)   D – metali;

5)   F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

  1. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada,
    z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1)   na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  1. a)  zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  2. b)  produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
  3. c)  zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2)   na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.